ECZACILIK BAYRAMI KUTLAMASI

DeğerliEczacıMeslektaşlarımız;

Ülkemizdemoderneczacılığıntemellerinioluşturanilkeczacılıksınıfınınkurulduğuveilkeczacılık

dersininverildiğitariholan14Mayıs1839’danbugünetam175yılgeçti.Meslekîtarihimizdeözelbiryere

sahipolan14MayısEczacılıkGünü’nüde,şartlarımızneolursaolsunkutlamaya,hatırlatmaya,duyurmaya

vehalkımızlapaylaşmayadeğerbuluyoruz.

EczacılıkBayramıhaftasıçerçevesindesizlereulaştırmışolduğumuzdavetiyelerdekiprogramlardada

belirtildiğiüzereAtatürkanıtınaÇelenksunulmasıveebediyeteintikaletmişolanmeslektaşlarımızın

anısınasaygıduruşuileetkinliklerimizbaşlıyor.Çelenktörenivesaygıduruşundansonraİstasyonparkta

meslektaşlarımızlakahvaltıyapalımdiyedüşünüyoruz.

Ayrıcaher14mayıstaolduğugibiKızılayilebirlikteorganizeettiğimizKanToplamakampanyasınıbu

yıldatertipetmişbulunmaktayız.Eczacılarolarakbizlerhalkımızlahastalıktabirarayageliyoruzveonların

hastalıklarınaçareolmayaçalışıyoruz.Eczacılıkmesleğininenönemlikısmısağlıkdanışmanlığıdır.Bu

nedenlegörevimizsadecehastalıklarıniyileşmesiiçinilaçhizmetivermektenfazlasıdır.Halkımızınsağlıklı

yaşamasınakatkısağlamakdabizleringörevidir.Sağlığıyerindeolanbireylerolarakkanbağışıyapmamız

sosyalsorumlulukçerçevesindehermeslektaşımızıngörevidir.Bunedenlehereczanedenenazbirkişinin

kanbağışınakatkıvereceğineinancımıztamdır.

GeçenyıldaolduğugibibuyıldaAnaokuluöğrencilerimizinkatıldığıSatrançşenliğinidüzenledik.

17mayısCumartesigünütümmeslektaşlarımızlabirliktebuşenliğiyaşamakistiyoruz.

Eczacılıkbalosunu23mayıs2014tarihindeÖzerenOteldegerçekleştireceğizvebugecemizdeheryıl

olduğugibi25yılınıdolduranmeslektaşlarımızaplaketvereceğiz.Ayrıcameslekte40yılınıdolduran

eczacılarımızada“OnurPlaketi”vermeyikararlaştırdık.

25mayısgünüBucakilçemizdeyeralanKentOrmanındasabahkahvaltısıveöğledensonrada AğlasunSagalasosAntikKentinegeziyapmayıplanlıyoruz.

DoğalolarakEczanelerimizdebirliktemesaiyapmaktaolduğumuzEczaneteknisyeniarkadaşlarımızıda

unutmamakgerekir.Meslektaşlarımızınveeczaneteknisyenlerimizingenişkatılımıylaolacağınainandığımız

kahvaltıprogramınıda15Hazirandayapacağız.

Eczacılıkmesleğininçokdahaiyikoşullardasürdürüldüğü,meslektaşlarımızınemeklerininkarşılıklarını

alabildiğivegeleceğegüvenlebakabildikleriaydınlıkgünlerdebuluşmakdileğiyle;tümmeslektaşlarımızın

eczacılıkgününükutlar,sağlıklıvemutlubiryaşamdileriz.

Ecz.ŞükrüŞENER

54.BölgeBurdurEczacıOdası

YönetimKuruluAdına

BURDUR ECZACI ODASI

BURDUR ECZACI ODASI